Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid 

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Gottamove Products zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Overeenkomst 

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling bij Gottamove Products. Gottamove Products is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Gottamove Products dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen 

 1. Alle aanbiedingen van Gottamove Products zijn vrijblijvend en Gottamove Products behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. Alle prijzen zijn vermeld in Euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Artikel 4. Retourzendingen 

 1. Alle artikelen kunt u binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst retourneren waarna u uw geld terugkrijgt. De verzendkosten worden niet vergoed, ook de kosten van de retourzending zijn voor uw eigen rekening. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij Gottamove Products worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.
 2. U bent verplicht te controleren of de bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is, dan kunt u dit binnen zeven (7) dagen melden per e-mail aan Gottamove Products onder vermelding van het factuurnummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Gottamove Products zal het artikel vervangen of uw betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
 3. In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling, dan behoudt Gottamove Products het recht het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Gottamove Products neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.
 4. Indien u iets terugstuurt, volg dan onderstaande stappen:
 5. Stuur een e-mail naar info@gottamoveproducts.nl zodat wij op de hoogte zijn van uw retourzending.

LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het factuurnummer dat u heeft ontvangen. Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden en adresseer de artikelen aan Gottamove Products. J.J.P. Oudweg 8, 1703 DE, Heerhugowaard.

Artikel 5. Betalingen 

 1. Betaling dient vooruit te geschieden zonder korting of compensatie binnen tien (10) dagen na bevestigingsdatum.
 2. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Gottamove Products gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 3. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen acht (8) dagen na mededeling van de prijsverhoging.

Artikel 6. Levering 

 1. De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd. De bestelling wordt in de meeste gevallen binnen 3 werkdagen bij u afgeleverd.
 2. De door Gottamove Products opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 

 1. Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Gottamove Products verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid 

 1. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Gottamove Products daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Gottamove Products de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 3. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan Gottamove Products te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 9. Elektronische communicatie en bewijs 

 1. Voor misverstaan, verminkingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant (dan wel door Klant ingeschakelde derden) en Gottamove Products, is Gottamove Products niet aansprakelijk, tenzij er voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Gottamove Products.

Artikel 10. Overmacht 

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Gottamove Products in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Gottamove Products gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Gottamove Products kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

 1. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Gottamove Products in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Gottamove Products vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 2. Gottamove Products is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Gottamove Products is aangesloten bij de Kamer van Koophandel. KvK nr.: 37150884